English | 한국

Login

Forgot password

โครงการพัฒนาภูมิภาค

รู้หรือไม่ว่า ทุกๆ 20 วินาที ต้องมีคนเสียชีวิตไปหนึ่งคน อันเนื่องมาจากการไม่ได้บริโภคน้ำที่สะอาด ซึ่งหมายความว่าภายในหนึ่งปี ต้องมีผู้จบชีวิตจากสาเหตุเดียวกันนี้กว่า 18 ล้านคน โดยร้อยละ 80 ของความเจ็บป่วยนั้นมีสาเหตุมาจากการบริโภคและอุปโภคน้ำที่สกปรกและมีสารปนเปื้อนนั่นเอง   

 

เวิร์ลแชร์จึงมุ่งมั่นที่จะขุดบ่อน้ำในพื้นที่ที่ยากจนและขาดแคลนน้ำใช้ เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคผ่านโครงการพัฒนาภูมิภาค

 

 

“หนึ่งบ่อน้ำสามารถช่วยรักษาชีวิตผู้คนได้อีกหลายชีวิต”

 

 

ขั้นตอนการจัดตั้งโครงการ

 

 

1. ตรวจสอบสถานที่และเขียนคำร้องขอ

   รับคำร้องและผู้จัดการท้องถิ่นลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ

2. ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการ

  ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

3. สนับสนุนเงินโครงการและเริ่มขุดบ่อน้ำ

  สนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายในการขุดและริเริ่มการขุดเจาะบ่อน้ำ

4. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเสร็จสิ้นการก่อสร้าง

  สร้างบ่อน้ำและเครื่องปั๊มน้ำเพื่อให้ชาวบ้านสามารถใช้

5. ให้ความรู้ในด้านการจัดการและบำรุงบ่อน้ำ

  เลือกตัวแทนที่เหมาะสมจะเป็นคนดูแลรับผิดชอบในการบริหารจัดการบ่อน้ำที่ดี และผู้บริหารประจำท้องถิ่นควรหมั่นไปตรวจสอบการทำงานของบ่อน้ำด้วย

 

 

องค์การเวิร์ลแชร์ได้ดำเนินโครงการเพื่อแบ่งปันน้ำสะอาดในพื้นที่ๆ ยากจนและขาดแคลนน้ำสะอาดในหลายประเทศ โดยบ่อน้ำสะอาด ที่เราได้สร้างขึ้นปัจจุบันมีทั้งหมดกว่า 348 บ่อ โดยมีผู้คนกว่า 102,978 คน สามารถเข้าถึงและสามารถอุปโภคบริโภคน้ำสะอาดจากบ่อน้ำเหล่านี้ได้

 

รายชื่อประเทศและจำนวนบ่อน้ำที่องค์การเวิร์ลแชร์ได้ให้การสนับสนุน

         

 

 

ร่วมสนับสนุนน้ำสะอาดเพื่อต่อชีวิตของคนอีกหลายคน

      ท่านสามารถช่วยเหลือผ่านทางการบริจาคบ่อน้ำในนามของท่านเอง หรือเป็นคณะ ได้แก่ ครอบครัว สมาคม บริษัท องค์การ โดยค่าใช้จ่ายในการสร้างบ่อน้ำนั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ สถานการณ์ในแต่ละท้องถิ่น ภูมิประเทศ สภาพของดิน เป็นต้น

ที่อยู่

770/16 พาทิโอ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Address

770/16 Patio, Pattanakarn Road, Soi Pattanakarn 38, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250

Contact

+662-000-4225

+662-000-4225

+6689 606 2828

worldshare.th2@gmail.com

ถ้าอยากรู้จักเวิร์ลแชร์