English | 한국

Login

Forgot password

มอบทุนอีจูยงให้นิสิตจุฬาฯที่ศึกษาภาษาเกาหลี

           

          องค์การเวิร์ลแชร์ มอบทุนการศึกษาอีจูยง ประจำปีพ.ศ.2559 ให้แก่นิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาภาษาเกาหลี ผู้ซึ่งมีความประพฤติและผลการเรียนดีที่ผ่านการคัดเลือกจากทางสำนักวิชาภาษาเกาหลี จำนวนทั้งสิ้น 6 คน ได้รับทุนการศึกษาคนละ 5,000 บาท ร่วมทั้งสิ้น 30,000 บาท โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา คณบดีอักษรศาสตร์ , อ.ดังกมล ณ ป้อมเพชร รองคณบดีฯ อาจารย์สาขาเกาหลี เจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นพยานในพิธีมอบทุนการศึกษา ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาอีจูยง ประจำปี พ.ศ.2559 ได้แก่

  1. นาย กิตินัทธ์  อ่อนสี
  2. นางสาว ธัญชนก  เหรียญศิริเกียรติ
  3. นางสาว พรนิชา ลีนะวัฒนา
  4. นางสาว พรปวีณ์ มีทรัพย์ทอง
  5. นางสาว สาริยา เปล่งแสง
  6. นายสุรวุฒิ เพิ่มพงษ์อารีย์​

 

          1  2

         3  4

 

         ที่ผ่านมาองค์การเวิร์ลแชร์ได้ทำการส่งต่อทุนการศึกษาให้แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนบุคลากรไทยที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาเกาหลี ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและผลิตบุคคลากรที่มีคุณภาพ จึงแน่ใจได้ว่านิสิตทั้งหมดที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมที่จะได้รับทุนการศึกษาจากองค์การเวิร์ลแชร์ปีนี้

ที่อยู่

770/16 พาทิโอ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Address

770/16 Patio, Pattanakarn Road, Soi Pattanakarn 38, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250

Contact

+662-000-4225

+662-000-4225

+6689 606 2828

worldshare.th2@gmail.com

ถ้าอยากรู้จักเวิร์ลแชร์